ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
พระครูสมุห์บุญมา.jpg
ชื่อ  พระครูสมุห์บุญมา
ฉายา  เขมิโย
นามสกุล  ชนบท
อายุ  48
พรรษา  28
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  สรรเพชร
ตำบล  ยายชา
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  086-800-8669