ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระใบฎีกาพันธกานต์.jpg
ชื่อ  พระใบฎีกาพันธ์กานต์
ฉายา  สิริภทฺโท
นามสกุล  พิสุทธิ์ธรากุล
อายุ  41
พรรษา  14
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  รางกำหยาด
ตำบล  บางภาษี
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  096-998-9863