ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระสมุห์บุญมา
ฉายา  ปภสฺสโร
นามสกุล  เพชรโอ
อายุ  50
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  เกาะแรด
ตำบล  บางปลา
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  081-858-3710

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม