ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระสมุห์บุญมา.jpg
ชื่อ  พระสมุห์บุญมา
ฉายา  ปภสฺสโร
นามสกุล  เพชรโอ
อายุ  50
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  เกาะแรด
ตำบล  บางปลา
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  081-858-3710