ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระครูใบฎีกาศักดา.jpg
ชื่อ  พระครูใบฎีกาศักดา
ฉายา  กลฺยาโณ
นามสกุล  ภิรมย์ปั้น
อายุ  64
พรรษา  19
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ไผ่หูช้าง
ตำบล  ไผ่หูช้าง
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  084-335-0272