ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระอธิการกมลเดช
ฉายา  สิริจนฺโท
นามสกุล  โพธิ์ทอง
อายุ  51
พรรษา  12
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  บัวปากท่า
ตำบล  นิลเพชร
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  083-964-8356

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม