ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระครูใบฎีกาอำนาจ.jpg
ชื่อ  พระครูใบฎีกาอำนาจ
ฉายา  อมรสิริ
นามสกุล  ชำนาญกิจ
อายุ  42
พรรษา  13
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ลำพญา
ตำบล  ลำพญา
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  087-443-4326