ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระครูใบฎีกาอำนาจ
ฉายา  อมรสิริ
นามสกุล  ชำนาญกิจ
อายุ  42
พรรษา  13
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ลำพญา
ตำบล  ลำพญา
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  087-443-4326

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม