ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระสนิท
ฉายา  รตินฺธโร
นามสกุล  กลิ่นสีทอง
อายุ  51
พรรษา  30
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ลำพญา
ตำบล  ลำพญา
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  087-675-1249

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม