ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระสนิท.jpg
ชื่อ  พระสนิท
ฉายา  รตินฺธโร
นามสกุล  กลิ่นสีทอง
อายุ  51
พรรษา  30
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ลำพญา
ตำบล  ลำพญา
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  087-675-1249