ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระครูวินัยธรสมนึก.jpg
ชื่อ  พระครูวินัยธรสมนึก
ฉายา  ธมฺมปาโล
นามสกุล  เหมสงษา
อายุ  52
พรรษา  32
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  โพธิ์ราษฎร์ศรัทธทำ
ตำบล  ไทรงาม
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  081-362-0606