ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระครูวินัยธรสมนึก
ฉายา  ธมฺมปาโล
นามสกุล  เหมสงษา
อายุ  52
พรรษา  32
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  โพธิ์ราษฎร์ศรัทธทำ
ตำบล  ไทรงาม
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  081-362-0606

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม