ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  ใบฎีกาสวรรค์
ฉายา  กิตฺติวณฺโณ
นามสกุล ศรีคชา
อายุ  46
พรรษา 23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ดอนยายหอม
ตำบล ดอนยายหอม
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  089-912-6647

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม