ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
พระใบฎีกาสวรรค์_edited.jpg
ชื่อ  ใบฎีกาสวรรค์
ฉายา  กิตฺติวณฺโณ
นามสกุล ศรีคชา
อายุ  46
พรรษา 23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ดอนยายหอม
ตำบล ดอนยายหอม
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  089-912-6647