ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระนพดล
ฉายา  ปิยสีโล
นามสกุล  จงนาลักษณ์
อายุ  40
พรรษา  18
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  โฆสิตาราม
ตำบล  บางเลน
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  062-321-9429

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม