ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
พระนพดล.jpg
ชื่อ  พระนพดล
ฉายา  ปิยสีโล
นามสกุล  จงนาลักษณ์
อายุ  40
พรรษา  18
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  โฆสิตาราม
ตำบล  บางเลน
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  062-321-9429