ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
stock-vector-little-meditating-monk-in-t
ชื่อ  พระอธิการโกเมท
ฉายา  อินฺทปญฺโญ
นามสกุล  สุดใจดี
อายุ  55
พรรษา  31
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ลัฏฐิวนาราม
ตำบล  บางหลวง
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  089-143-4675