ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอบางเลน
ชื่อ  พระครูปลัดมานะ
ฉายา  ปญฺญาทีโป
นามสกุล  โพธิ์น้อย
อายุ  59
พรรษา  24
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  คลองคูเมือง
ตำบล  หินมูล
อำเภอ บางเลน
โทรศัพท์  062-456-9244

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม