ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระครูปลัดเพลิน
ฉายา  ภทฺทปญฺโญ
นามสกุล  พันยุโดด
อายุ  43
พรรษา  23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.3
วัด  ประชาราษฎร์บำรุง
ตำบล  รางพิกุล
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  062-456-9244

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม