ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระครูวิมลจินดากร
ฉายา 
นามสกุล  ยิ้มแย้ม
อายุ  52
พรรษา  25
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หนองปลาไหล
ตำบล  ทุ่งกระพังโหม
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม