ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระครูสุนทรวิทยคุณ
ฉายา 
นามสกุล  พัดทอง
อายุ  41
พรรษา  13
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ห้วยผักชี
ตำบล  ทุ่งลูกนก
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  086-129-9164

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม