ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
พระครูสังฆรักษ์สุจินต์.jpg
ชื่อ  พระครูสังฆรักษ์สุจินต์
ฉายา  ธมฺมโชโต
นามสกุล  ใกล้ประยงค์
อายุ  29
พรรษา  8
วิทยฐานะ น.ธ.โท 
วัด  หนองกระทุ่ม
ตำบล  หนองกระทุ่ม
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  063-253-4468