ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระปลัดเสงี่ยม
ฉายา  ญาณสีโล
นามสกุล  เพชรบุญ
อายุ  44
พรรษา  23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัด  ดอนมะกอก
ตำบล  ดอนข่อย
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม