ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระใบฎีกาเกียรติศักดิ์
ฉายา  โฆสโก
นามสกุล  โพธิ์ผล
อายุ  44
พรรษา  17
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัด  กำแพงแสน
ตำบล  ห้วยหมอนทอง
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม