ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
พม.สิริพิชญชัย.jpg
ชื่อ  พระมหาสิริพิชญชัย
ฉายา  ปญฺญาวุฑฺโฒ
นามสกุล  ศรีสองห้อง
อายุ  26
พรรษา  6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4
วัด  เจริญราษฎร์บำรุง
ตำบล  สระพัฒนา
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  087-1663722