ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระธานี
ฉายา  อธิฉนฺโท
นามสกุล  รอดน้อย
อายุ  61
พรรษา  23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  หนองศาลา
ตำบล    ทุ่งลูกนก
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม