ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
พม.บุญเกล้า.jpg
ชื่อ  พระมหาบุญเกล้า
ฉายา  นาคเสโน
นามสกุล  ปราบภัย
อายุ  37
พรรษา 13
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ. 3
วัด  ทะเลบก
ตำบล  กระตีบ
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  084-588-3157