ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
พระปลัดสมศักดิ์.jpg
ชื่อ  พระปลัดสมศักดิ์
ฉายา  เขมปญฺโญ
นามสกุล  ทองคำ
อายุ  49
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  บ่อน้ำจืด
ตำบล  ดอนข่อย
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์