ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระปลัดสมศักดิ์
ฉายา  เขมปญฺโญ
นามสกุล  ทองคำ
อายุ  49
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  บ่อน้ำจืด
ตำบล  ดอนข่อย
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม