ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระมหาบุญเผื่อน
ฉายา  สุจิตฺโต
นามสกุล  เลิศลอย
อายุ  55
พรรษา  35
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.7
วัด  สระสี่มุม
ตำบล  สระพัฒนา
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  081-454-0884

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม