ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระครูวิธานสังฆการ
ฉายา  
นามสกุล  ตระกูลโอสถ
อายุ  68
พรรษา  44
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ราษฎร์ภิรมย์
ตำบล  สระสี่มุม
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม