ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอดอนตูม
พระครูสิริสิกขกิจ.jpg
ชื่อ  พระครูสิริสิกขกิจ
ฉายา  
นามสกุล  พิพัฒนโสภา
อายุ  53
พรรษา  33
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.5
วัด  แหลมมะเกลือ
ตำบล  สามง่าม
อำเภอ ดอนตูม
โทรศัพท์  094-879-3545