ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอดอนตูม
ชื่อ  พระสราวุธ
ฉายา  ธมฺมสาโร
นามสกุล  จาตุพรพิพัฒน์
อายุ  47
พรรษา  11
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  เลาเต่า
ตำบล  ห้วยพระ
อำเภอ ดอนตูม
โทรศัพท์  086-271-2171

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม