ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
พระปลัดมานิตย์_edited.jpg
ชื่อ  พระปลัดมานิตย์
ฉายา  วราภิญฺโญ
นามสกุล  การุญ
อายุ  54
พรรษา 21
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หนองเสือ
ตำบล  หนองดินแดง
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  082-248-1636