ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระปลัดมานิตย์
ฉายา  วราภิญฺโญ
นามสกุล  การุญ
อายุ  54
พรรษา 21
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หนองเสือ
ตำบล  หนองดินแดง
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  082-248-1636

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม