ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอดอนตูม
พระปลัดบุญเกียรติ.jpg
ชื่อ  พระปลัดบุญเกียรติ
ฉายา  จิตฺตสุโภ
นามสกุล  สุนทรประกิจศรี
อายุ  52
พรรษา  22
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ทุ่งผักกูด
ตำบล  ห้วยด้วน
อำเภอ ดอนตูม
โทรศัพท์  089-415-8406