ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอดอนตูม
ชื่อ  พระครูสมุห์ประเสริฐ
ฉายา  จารุธมฺโม
นามสกุล  ใหญ่มีศักดิ์
อายุ  53
พรรษา  20
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หนองกระพี้
ตำบล  บ้านหลวง
อำเภอ ดอนตูม
โทรศัพท์  082-422-8955

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม