ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอดอนตูม
ชื่อ  พระครูปฐมญาณวิชัย
ฉายา  
นามสกุล  แซ่จิว
อายุ  45
พรรษา  26
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  บ้านหลวง
ตำบล  บ้านหลวง
อำเภอ ดอนตูม
โทรศัพท์  084-571-6193

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม