ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอพุทธมณฑล
ชื่อ  พระครูสังฆรักษ์บุญก้อง
ฉายา  กตปุญฺโญ
นามสกุล   วงษ์จันทร์
อายุ  57
พรรษา  12
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หทัยนเรศร์
ตำบล  ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล
โทรศัพท์  089-235-8486

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม