ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอพุทธมณฑล
พระครูสังฆรักษ์บุญก้อง.jpg
ชื่อ  พระครูสังฆรักษ์บุญก้อง
ฉายา  กตปุญฺโญ
นามสกุล   วงษ์จันทร์
อายุ  57
พรรษา  12
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หทัยนเรศร์
ตำบล  ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล
โทรศัพท์  089-235-8486