ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอพุทธมณฑล
ชื่อ  พระมหาธงสวรรค์
ฉายา  วรเมธี
นามสกุล   วะสิงห์
อายุ  50
พรรษา  28
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.6
วัด  สุวรรณาราม
ตำบล  ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล
โทรศัพท์  096-735-3511

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม