ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
ชื่อ  พระครูสังฆกิจจารักษ์
ฉายา  
นามสกุล   วาทินวุฒิปรีชาชาญ
อายุ  69
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  สิงห์
ตำบล  ท่าพระยา
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม