ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
stock-vector-little-meditating-monk-in-t
ชื่อ  พระใบฎีกาจรูญ
ฉายา  จารุธมฺโม
นามสกุล  สะอาดแก้ว
อายุ  49
พรรษา 25
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  บางแขม
ตำบล  บางแขม
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  089-916-5740