ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระครูปภัสร์มโนธรรม
ฉายา  
นามสกุล  สิงห์เรือง
อายุ  52
พรรษา 32
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ใหม่ดอนทราย
ตำบล  สระกะเทียม
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  089-493-661

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม